shlahcic: (Default)
[personal profile] shlahcic
Возера Нешчарда бадай уваходзіць у тройку самых міталагізаваных вадаёмаў Беларусі. Я б асабіста гэтую тройку склаў наступным чынам: Нарач, Свіцязь, Нешчарда. Міты пра гэтыя азёры паўсталі дзякуючы славутым пісьменнікам. Нарач апета многімі паэтамі, але перадусім Максімам Танкам. Свіцязь – Адамам Міцкевічам. А Нешчарда стала легендай дзякуючы Яну Баршчэўскаму, які апісаў гэтае возера ў сваіх містычных апавяданнях, сабраных у кнізе “Шляхціц Завальня”. Менавіта на беразе гэтага возера вырас і сам Ян Баршчэўскі і жылі многія ягоныя літаратурныя героі. Возера Нешчарда знаходзіцца ў Расонскім раёне. На ім ёсць некалькі выспаў. На адной з іх яшчэ ў першай палове ХХ стагоддзя жылі людзі, пра што нагадваюць рэшткі падмуркаў пабудоў. У вёсцы Мурагі, якая лічыцца радзімай Яна Баршчэўскага, усталяваны помнік пісьменніку, які паўстаў дзякуючы намаганням паэта Анатоля Канапелькі.http://www.racyja.com/vandrouki/vozera-neshcharda-radzima-yana-barshcheus/From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios